Smartphone photography – the Red Riding Hood project

The story about Little Red Riding Hood can be traced back as early as the 10th century, but the most famous variations on the topic have been written by Charles Perrault and the Grimm Brothers. In case you haven’t heard it, it’s about a little girl that wears a red coat with a red hood and goes to see her grandmother who lives in the scary woods. On the way to grandma’s house she encounters a scary wolf who follows her to grandmother’s house and tries to eat them both. Long story short- Little Red Riding Hood and her grandmother prove to be badasses and live to see another day.

Now another short story: in February 2016, actress Natalia Teodosieva and I were on a tour through Germany with a performance. As a part of the costimography we had the red cape, and well we both liked going out and exploring the cities we were in. However, we were pressed for time (in between rehearsals, shows and traveling) so we couldn’t stop and shoot whole photo-shoots at any time (although we managed to get a few in). So she and I came up with the idea to document Red Riding Hood’s travels in a small photo project. The idea was that Little Red Riding Hood was fearless- she went into the scary woods, out of her comfort zone and came back stronger. We liked to think that that’s what we were doing as well. The big bad wolf can be many things in life, so use your imagination to think about who it is sometimes.

At that point I had just gotten the new iPhone 6s and decided (for time’s sake) to shoot everything on that camera. There have been numerous testimonies around for years about how powerful smartphone cameras have gotten. Some of them can even “outshoot” some semi-professional cameras. So why not give it a go? We shot through Hamburg, Berlin and Nuremberg, and the results were awesome.

This just went on to prove that when having the right idea, team and place, one can get stunning images even with a phone camera. The camera on the 6s gave clear and clean images that only needed a bit of editing in order to give them the same mood and ambiance (since they were shot days apart and on many different locations). Here is one original image, with no editing:

But, in order to get a bit more moodiness into the atmosphere of the photos, I did edit them- on my phone! All I used for the editing process were the apps Snapseed (for the initial edits) and VSCO (for the colour edits, mostly using the E6 and A9 presets). IPhones have great cameras, and strong processors so you can edit even short videos directly on them, but since 2016, many other brands have been standing up to the same tasks (Huawei for example). So, this is one more example that smartphone photography is not a myth. Here is the above image with only Snapseed edits:

And here is the final result, after the VSCO edits:

Processed with VSCOcam with e6 preset

As a professional photographer I am not advocating throwing away your camera for a smartphone one, but if you learn to work your smartphone camera (try it’s advanced settings, not just an auto mode) it can produce truly good images when that’s all you have with you. Sometimes even, knowing the setbacks of a pro camera, I opt using my smartphone for a certain shot. Be creative and give it a go.

Thanks for the click,

E

(Macedonian translation at the end)

Hamburg

Berlin

Nuremberg

 

Потеклото на приказната за Црвенкапа може да се пронајде дури и во 10тиот век, но најпознатите варијанти на неа се напишани од Чарлс Перо и браќата Грим. Во случај да не ја знаете, тоа е приказна за едно мало девојче кое носи црвена наметка со црвена качулка и која оди да ја посети својата баба која живее во страшната шума. По пат Црвенкапа го сретнува Лошиот Волк кој ја следи до куќарката и се обидува да ги изеде и двете.

А сега, уште една кратка приказна: во февруари 2016та со актерката Наталија Теодосиева бевме на турнеја низ Германија. Како дел од костимографијата за перформансот имавме црвена пелерина со која се шетавме низ градовите. Но, бидејќи немавме многу време (помеѓу проби, настапи и патување) немавме многу шанси да направиме многу целосни фотосесии (иако успеавме да направиме неколку). Така некако ни дојде идејата да ги документираме патувањата на Црвенкапа со еден фото проект. Идејата всушност се засноваше на тоа дека Црвенкапа била бестрашна- отишла во страшната шума, надвор од комфор зоната, и оттаму излегла појака. Сакавме да мислиме дека и ние го правиме токму тоа. Големиот лош волк може да биде многу работи во животот, така што употребете ја имагинацијата да помислите кој и што би можел да биде.

Во тоа време туку што го бев купила новиот iPhone 6s и решивме (во корист на времето) да фоткам се’ само со камерата на телефонот. Со текот на годините имало многу сведоштва дека камерите на паметниве телефони стануваат се помоќни. Дека некои од нив дури се подобри од полупрофесионални апарати. Па зошто да не пробаме? Фоткавме низ Хамбург, Берлин и Нимберг и резултатите беа одлични.

Ова само го потврди фактот дека ако имаш добра идеја, тим и место, одлични фотки можат да се направат и со мобилен. Камерата на 6s даде чисти и јасни фотки кои бараа малку постпроцес за да се унифицираат како еден проект (бидејќи беа фоткани на различни денови и локации).

Но, за да има потемна атмосфера и конзистентност на фотките им направив и пост- на телефонот! Се’ што користев за тоа беа апликациите Snapseed (за првични корекции) и VSCO (за корекции на боите, најчесто користејќи ги Е6 и А9 филтрите). IPhone-ите имаат одлични камери и јаки процесори, па дури и кратки видеа можат да се средуваат на нив, но од 2016та па наваму, многу други фирми почнаа да го следат овој тренд (Huawei на пример). Така што, еве уште еден пример дека смартфон фотографијата не е мит.

Погоре може да видите како една фотка личеше без никаква обработка, како беше после Snapseed обработката и како после VSCO обработката.

Како професионален фотограф, не велам дека треба да се фрли апаратот за камера од мобилен, но ако се научите да ги местите опциите на камерата на мобилниот (не само да се фотка на автоматските), можат да излезат навистина добри фотографии кога тоа е единственото нешто со вас. Понекогаш дури, знаејќи кои ми се недостатоците на апаратот за одредени ситуации, прв избор за одредена фотографија ми е мобилниот. Бидете креативни и обидете се?

 

Благодарам за кликот,

Е

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: